Research & Development Division

Abhishek Kumar Pandey.jpg

Abhishek Kumar Pandey

Intangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J

Anisha Kumari.jpeg

Anisha Kumari

Intangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Pratishtha Mukherjee

Ashutosh Dwivedi.jpg

Ashutosh Dwivedi

Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J

Debankita Das.jpg

Debankita Das

Intangible & Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J
Ms. Bishnu Kumari Gurung

Diptarka Datta.jpg

Diptarka Datta

Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Ishani Sinha

Jaya Kumari.jpg

Jaya Kumari

Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J

Kajal Dhaked.jpg

Kajal Dhaked

Intangible & Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Mohan Rawat

Rajesh Sahu.jpg

Rajesh Sahu

Intangible & Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Pratishtha Mukherjee
Mr. Aalok Kumar

Subhrajit Banerjee.jpg

Subhrajit Banerjee

Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J
Ms. Pratishtha Mukherjee

Reshma Deb.jpg

Reshma Deb

Intangible & Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms.
Pratishtha Mukherjee

Ritiksha Sharma.jpg

Ritiksha Sharma

Intangible & Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J

Ritu Mehra.jpg

Ritu Mehra

Intangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Mohan Rawat

Sakshi Singh.jpg

Sakshi Singh

Intangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J

Showkat Rather.jpg

Showkat Rather

Tangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Pratishtha Mukherjee

Sruthi Rao.jpg

Shruti Rao

Intangible Heritage Handbook

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J

Departmental Interns

Anushka.jpg

Anushka Deshpande

Documentation, Photography and Archive Branch
Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Mohan Rawat

Divya Sharma.jpg

Divya Sharma

Conservation & Preservation Branch

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Ishani Sinha

Masoom.jpg

Masoom Pincha

Exploration & Excavation Branch

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Pratishtha Mukherjee

Reyansh

Reyansh Sehgal

Miscellaneous Branch

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J

Rithik Pramod.jpg

Rithik Pramod

Miscellaneous Branch

Centre for History & Archaeology

I/C: Mr. Ashu J

Heritage Walk Interns

Anindita Saha.jpg

Anindita Saha

Conservation & Preservation Branch

 

Centre for History & Archaeology

 

I/C: Ms. Ishani Sinha

Jaya Singhania.jpeg

Jaya Singhania

Conservation & Preservation Branch

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Ishani Sinha

Kabirdas Waghmare.jpg

Kabirdas Waghmare

Conservation & Preservation Branch

 

Centre for History & Archaeology

 

I/C: Ms. Ishani Sinha

Meenakshi Vashisht.jpg

Meenakshi Vashisht

Conservation & Preservation Branch

 

Centre for History & Archaeology

 

I/C: Ms. Ishani Sinha

Mini Agrawal.jpg

Mini Agrawal

Conservation & Preservation Branch

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Ishani Sinha

Siddhi Bansod.jpg

Siddhi Bansod

Conservation & Preservation Branch

 

Centre for History & Archaeology

 

I/C: Ms. Ishani Sinha

Versha S.jpg

Versha S.

Conservation & Preservation Branch

Centre for History & Archaeology

I/C: Ms. Ishani Sinha